ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลลำสนธิ

ประวัติความเป็นมา


เดิมเป็นกิ่งอำเภอลำสนธิ เป็นอำเภอที่แยกจากอำเภอชัยบาดาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ตั้งขึ้นปี พ.ศ.2522 และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ 5 ธันวาคม 2539 จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์
ระบบบริการดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง คนลำสนธิมีแฮง ปี 2568
 
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพอำเภอลำสธิให้มีคุณภาพ
2. พัฒนากลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแบบประชารัฐ
3. ส่งเสริมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขและมีธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมคนลำสนธิมีสุขภาวะเหมาะสมตามวัย
 
  • โครงสร้างหน่วยงาาน
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • ข้อมูลผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์
  • แผนปฎิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติงาน